วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การประชาสัมพันธ์องค์การส่วนท้องถิ่น

ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์

-ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และความนิยมของหน่วยงาน
-ป้องกันและรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน
-ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
-ช่วยเพิ่มผู้ให้ความสนับสนุนต่อกิจการของหน่วยงาน

ความหมายของการประชาสัมพันธ์

Public Relations
Public หมายถึง ประชา หมู่คณะ
Relations หมายถึง สัมพันธ์ การผูกพัน

วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการกระทำที่ต่อเนื่องกันในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน เพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุนร่วมมือกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้นๆ ดำเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานสำคัญด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
เพื่อได้มาซึ่งเกียรติภูมิ ภาพพจน์ และผลประโยชน์ และการยอมรับในองค์การสถาบันและการสนับสนุนร่วมมือ
เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าและการจำหน่าย
เพื่อได้มาซึ่งความศรัทธาของพนักงานในองค์กร
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจและศรัทธาของชุมชน และประชาคม
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเข้าใจผิด และอคติที่มีต่อองค์กร
เพื่อสร้างความเข้าใจและศรัทธาต่อประชาชนทั่วไป
เพื่อที่จะเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจและได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นการสืบหาทัศนคติของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อองค์กรธุรกิจหรือบริษัท